Vragen? Wij staan graag tot uw dienst +32 (0)9 272 72 59 of per mail
  Pioniers in groene oplossingen
 
 
[ terug ]
 
 

ALGEMEEN BINDENDE CONTRACTUELE VOORWAARDEN
Artikel 1 Enkel een door de verkoper ondertekende prijsofferte of bestelbon verbindt de verkoper. Toezeggingen van vertegenwoordigers of ander personeel zijn voor de verkoper slechts bindend wanneer zij deze eveneens schriftelijk heeft bevestigd. Enkel de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper, zijn van toepassing op de verbintenissen van partijen. Deze voorwaarden annuleren en hebben voorrang op de algemene aankoop- en verkoopsvoorwaarden van de koper, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld. Afwijkende voorwaarden dienen in voorkomend geval individueel en schriftelijk te worden overeengekomen en worden slechts geacht onderhavige verkoopsvoorwaarden aan te vullen. Indien het factuurbedrag exclusief taksen kleiner of gelijk is aan 123 Euro, wordt een forfaitaire administratiekost van 3,75 Euro aangerekend.

Artikel 2 De prijsofferten van de verkoper zijn slechts bindend indien zij door de koper werden aanvaard binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Na deze periode behoudt de verkoper zich het recht voor de prijsofferten op evenredige wijze aan te passen in verhouding tot de ev. stijging van loon- en materiaalprijzen. De prijsofferten van de verkoper zijn informatief en zijn onder voorbehoud van technische wijzigingen of aanpassingen uitgevoerd door de fabrikant. In geval van annulering van de bestelling door de koper of verbreking van de overeenkomst door de koper, zal de verkoper het recht hebben te opteren voor de uitvoering van de overeenkomst dan wel voor een ontbinding van de overeenkomst in het nadeel van de koper, in welk geval de koper gehouden is tot een forfaitaire schadevergoeding van 25 % van de verkoopprijs. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving. Alle goederen die speciaal werden besteld, standaard of niet standaard (= maatwerk) goederen zullen door de koper nooit kunnen worden geweigerd of geannuleerd.

Artikel 3 De geleverde en/of geplaatste goederen blijven eigendom van de verkoper en dit tot de volledige betaling van de hoofdsom, eventuele intresten, schadebeding, kosten en belastingen. De verkoper kan overgaan tot het terug in zijn bezit nemen van de goederen en de koper zal hiertoe vrijwillig toegang verlenen tot de bedrijfsruimte waar de goederen zich bevinden. Het risico gaat echter over op de koper vanaf de levering.

Artikel 4 Al de uitgevoerde creaties van de verkoper (bv. ontwerpen, tekeningen, modellen, maquettes, fotografische opnamen e.d.m.) blijven steeds de uitsluitende eigendom van de verkoper, zowel geestelijk als materieel, behoudens uitdrukkelijk andersluitend beding. De koper kan nooit afgifte eisen van deze creaties en materiaal, noch er gebruik van maken. Stilzwijgende toelating terzake betekent geen afstand van enig recht door de verkoper. Elke namaking van deze creaties van de verkoper onder welke vorm of procédé ook is strikt verboden. Elke inbreuk op de in dit artikel vernoemde bepalingen brengt onherroepelijk schadevergoeding met zich mee die forfaitair wordt bepaald op 7500 Euro onder voorbehoud van een hogere schadevergoeding bij grotere schade.

Artikel 5 De leveringstermijn is aangegeven bij wijze van inlichting. Laattijdige levering kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst noch tot schadevergoeding of weigering de goederen in ontvangst te nemen. Elk gebruik of verwerking van de levering, zelfs gedeeltelijk, wordt beschouwd als de uitdrukkelijke aanvaarding van de volledige levering. In geval van overmacht of elk ander uitzonderlijk motief (staking, ongeval, noodweer, sociale conflicten…..) zal de leveringstermijn van rechtswege worden opgeschort en verlengd met een redelijke termijn. De koper zal niet een schadevergoeding of de ontbinding lastens de verkoper kunnen vorderen.

Artikel 6 Vracht- en verpakkingskosten zijn ten laste van de koper. De goederen reizen op risico en kosten van de koper, dit ook bij franco levering aan de koper. De koper heeft de verplichting de controle uit te voeren. Bij de afhaling en/of levering van goederen door de koper, een gevolmachtigde of een vervoerder, moeten de goederen door de koper worden gecontroleerd. Indien de levering verkeerd of onvolledig is, of indien de goederen beschadigd zijn, moet de koper dit binnen de 48 uren na de levering schriftelijk melden aan de verkoper. De koper moet eveneens op de bon van de gevolmachtigde of van de vervoerder vermelden: " onder voorbehoud van verificatie ", samen met zijn nauwkeurige aanmerkingen op de goederen (bv. beschadigde verpakking, kisten, beschadigde machine, enz.). Indien dit niet gebeurd zullen eventuele latere klachten over de staat van de goederen niet door de verkoper in aanmerking worden genomen en zal de koper de verkoper niet aansprakelijk kunnen stellen. Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken, dient door de koper te worden ingesteld binnen de acht dagen na ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan de vordering in toepassing van art. 1648 B.W. onontvankelijk is. Deze vordering moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen de maand na de levering. Indien klachten ontvankelijk en gegrond worden bevonden, beperkt de verplichting van de verkoper zich tot het vervangen of herstellen van de gebrekkige of beschadigde goederen en kan de schade maximaal gelijk zijn aan de kostprijs van het verkochte goed. Geen enkele andere schade van de koper of derden, en dus ook géén gevolgschade, komt in aanmerking voor vergoeding.

Artikel 7 De facturen dienen vanrechtswege geacht te zijn aanvaard indien zij niet binnen de 5 dagen schriftelijk en aangetekend worden geprotesteerd, wat echter geen enkele afbreuk doet aan de gelding van de contractsvoorwaarden. In geval van niet-betaling, is de verkoper gerechtigd alle verdere leveringen stop te zetten. Tevens behoudt de verkoper zich dan het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling als ontbonden (met schadevergoeding) te beschouwen voor het geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte. De koper zal dan het al geleverde materiaal op eerste verzoek van de verkoper in perfecte staat en op zijn kosten aan de verkoper terugbezorgen. Indien het terugbezorgde materiaal zich niet meer in perfecte staat bevind, zijn de kosten voor het opnieuw in deze staat brengen ten laste van de koper. De al door de koper gestorte bedragen blijven dan voor de verkoper definitief verworven ten titel van forfaitaire schadevergoeding.

Artikel 8 Alle facturen zijn contant betaalbaar in Euro op factuurdatum op de op keerzijde vermelde maatschappelijke zetel van de verkoper. In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling bovenop elk openstaand (zelfs niet vervallen) factuurbedrag verschuldigd:

de wettelijke verwijlintrest vermeerderd met 3 %
een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 75 Euro

Artikel 9 Alle geleverde goederen zijn gewaarborgd enkel en alleen voor constructiefouten, gedurende een termijn van 1 (één) jaar vanaf leveringsdatum, dit alles op voorwaarde van een normaal gebruik van de goederen en waarvoor deze werden aangekocht bij de verkoper. De garantie houdt enkel in “ onderdelen “ en er zullen dus aan de verkoper in géén enkel geval andere kosten of schade ten laste kunnen worden gelegd. Een garantieaanvraag dient altijd schriftelijk te gebeuren, vermeldt te worden van het factuurnummer, factuurdatum, het merk en het serienummer van het betreffende toestel. Het vervangende onderdeel zal aan de koper gefactureerd en op kosten van de koper verstuurd worden of afgehaald worden in de magazijnen van de verkoper. Het defecte onderdeel dient door de koper en op kosten van de koper aan de verkoper geleverd te worden. Indien na gedegen onderzoek door de verkoper de garantie gehonoreerd wordt, zal een gedeeltelijke of volledige creditnota volgen voor het gefactureerde bedrag van het vervangen onderdeel. De verkoper is op géén enkel ogenblik of in gelijk welke omstandigheid aansprakelijk voor welkdanige gevolgschade of andere schade, hoe die ook tot stand gekomen is. De garantie kan niet aangesproken worden voor fouten veroorzaakt door/voor:

Transport
Overbelasten van de goederen, openen deuren gedurende lange tijd
Dichtgevroren verdampers
Verstopte en/of belemmerde condensors en/of luchtfilters
Corrosie aan warmtewisselaars (verdampers, condensor, enz.)
Verwaarlozen door de koper en/of gebruiker
Kwaad opzet
Verwaarlozing door het niet doornemen van handleidingen, goed gebruik en onderhoud
Wijzigingen in spanning (+/- 10 % toegestaan) veroorzaakt door bv. spanningsval, overspanning, bliksem, enz…
Gebruik van wisselstukken niet geleverd en goedgekeurd door de verkoper

De garantie kan niet aangesproken worden voor:

Krassen of andere kleine foutjes welke tevoorschijn komen bij het uitpakken van de goederen of gedurende installatie, welke géén effect hebben op de goede werking of verschijning van het materiaal
Delen en/of onderdelen die niet direct van invloed zijn op de werking van de koelinstallatie, zoals o.a. verlichting, glas, deursluiting, deurdichting, zwenkwielen, enz.
Dichtgevroren verdampers
Verstopte en/of belemmerde condensors en/of luchtfilters
Corrosie aan warmtewisselaars (verdampers, condensor, enz.)

Bij een te late betaling vervalt de garantie volledig alsook ingeval van niet betalen van een factuur.

Artikel 10 Het Belgische recht is conventioneel van toepassing op de overeenkomst. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied waar de op de voorzijde vermelde maatschappelijke zetel van de verkoper is gevestigd, territoriaal bevoegd.

 
 
 

Bedrijfsinformatie
Ambachtsweg 32 - BE-9820 Merelbeke
T +32 (0)9 272 72 59
F +32 (0)9 272 72 58
info@coolequipment.eu
O BE0460.694.174 

Informatie
  • Technische- en prijswijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving
  • Verkoop uitsluitend via dealernetwerk van professionele bedrijven
  • Bruto verkoopprijzen in euro, exclusief btw